NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Osvetľovač  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Osvetľovací technik

Charakteristika
Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné. Vedie grafické a písomné záznamy o nastavení svetiel svojho pracoviska pre jednotlivé podujatia a projekty, opravuje poškodené reflektory a osvetľovacie pomôcky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Osvetľovač zostavuje a obsluhuje osvetľovacie zariadenie pre jednotlivé typy priestorov a podujatí (napr. divadelné inscenácie, hudobné projekty, audiovizuálne diela a ostatné podujatia rôzneho druhu). Zúčastňuje sa na realizácii svetelných scenárov podľa požiadaviek hlavného osvetľovača, svetelného dizajnéra, scénického výtvarníka, kameramana a režiséra.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 21 ods. (1) a (2).

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521006 - Osvetľovač
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Osvetľovač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
televízna technika
4
osvetľovacia technika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
elektrotechnika
(všeobecné znalosti elektrotechniky)
4
elektronika
(všeobecné znalosti elektroniky)
4

Návrhy na doplnenie EKR
osvetľovacie technológie
4
javisková technika
4
filmová technika
4
vizualizačné programy
4
postupy osvetľovania
4
efektová technika
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
(vrátane montáže a rozmiestňovania osvetľovacej techniky)
4
obsluha osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
(zaostrovanie, stmievanie, svetelné efekty)
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
diagnostikovanie porúch osvetľovacej techniky
4

Návrhy na doplnenie: EKR
nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača, režiséra a kameramana
(realizácia a koordinácia svetelných akcií s akciami hercov, hudobníkov, resp. iných vystupujúcich, účinkujúcich podľa svetelného scenára)
4
vedenie grafických a písomných záznamov o nastavení osvetľovacej techniky na optimálne nasvietenie scény
4
zabezpečovanie presunu alebo prepravy zverenej techniky na miesto a z miesta výroby
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE