NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hlavný osvetľovač


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Gaffer, Šéf osvetľovacej techniky

Charakteristika
Hlavný osvetľovač spolupracuje na koncepcii dizajnu osvetlenia priestoru a jeho technického riešenia. Zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a inováciu komplexu zariadení scénického osvetlenia. Riadi a organizuje práce osvetľovačov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Hlavný osvetľovač spolupracuje s režisérom a hlavným kameramanom v rámci filmovej a televíznej tvorby alebo s inscenačným tímom v divadle na umeleckej koncepcii dizajnu osvetlenia scény, na koncepcii osvetlenia a technického riešenia podujatí rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Poznámka:
Pre elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, je pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu v prípade absolvovaného vysokoškolského vzdelania vyžadovaná odborná prax 2 roky pri zariadeniach do 1 000 V a 3 roky pri zariadeniach nad 1 000 V. V prípade absolvovaného úplného stredného odborného vzdelania je požadovaná odborná prax 3 roky pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom do 1 000 V a 4 roky pri zariadeniach nad 1 000 V. V prípade vyučenia je požadovaná odborná prax 4 roky pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom do 1 000 V a 5 rokov pri zariadeniach nad 1 000 V (príloha č. 11 uvedenej vyhlášky, písm. c). Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením. Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521005 - Hlavný osvetľovač
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Osvetľovač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
televízna technika
6
osvetľovacia technika
6
elektrotechnika
(všeobecné znalosti elektrotechniky)
6
právne predpisy na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
osvetľovacie technológie
6
javisková technika
6
filmová technika
6
vizualizačné programy
(Capture Polar, Wysiwyg)
6
postupy osvetľovania
6
efektová technika
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
(technológia výroby podľa špecializácie)
6
história a teória scénických technológií
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie technického riešenia zasvetľovania filmových natáčacích scén, spolupráca s kameramanom
(spolupráca s kameramanom pri návrhu technického riešenia osvetlenia)
6
posudzovanie realizácie zasvetľovania natáčaných filmových scén a určovanie voľby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy
(s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy)
6
riadenie kolektívu osvetľovačov pri zasvetľovaní veľkých scén, zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov, vrátane používania predných a zadných projekcií
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Návrhy na doplnenie: EKR
naplánovanie a realizácia technickej stránky projektu svetelného dizajnu
(spracovanie technického nákresu, využitie technickej dokumentácie)
6
zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov
(vrátane používania predných a zadných projekcií)
6
zabezpečovanie údržby, opráv a inovácie zariadení scénického osvetlenia
6
obsluha a programovanie počítačom riadených svetelných technológií
(programovanie inteligentných svietidiel)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE