NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zvukár 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Samostatný technik zvuku, Zvukový technik

Charakteristika
Zvukár vykonáva činnosti spojené s návrhom ozvučenia scén javiskových, televíznych, rozhlasových, filmových a hudobných diel podľa pokynov majstra zvuku, resp. koncepcie režiséra a zabezpečuje adekvátnosť ozvučenia počas ich vlastnej realizácie. Vykonáva primárny záznam pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela a jeho reprízového uvádzania. Navrhuje a realizuje zvukové efekty a strihy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Nastavuje a obsluhuje zariadenia súvisiace s ozvučením divadelných, koncertných, filmových predstavení a televíznych alebo rozhlasových vysielaní. Zabezpečuje nahrávanie zvuku na výrobu audio a audiovizuálnych médií, ako aj multimediálnych výrobkov (napr. počítačové hry). Vykonáva činnosti súvisiace s ozvučením scén, pripravuje a realizuje potrebné zvukové efekty v spolupráci s kameramanom a režisérom snímky. Zabezpečuje snímanie zvuku pri realizácii audiovizuálneho diela. Ovláda moderné softvérové ​​nástroje na spracovanie zvuku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521003 - Zvukár
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4

Príslušnosť k povolaniu
Zvukár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
(technológia výroby podľa špecializácie)
4
postupy finalizácie zvukovej výroby
4
javisková technika
4
filmová technika
4
techniky editácie obrazu a zvuku
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
4
metódy tvorby zvukových efektov
4
technológia výroby zvukových záznamov
4
rozhlasová technika
4
televízna technika
4
technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
4
technológia tvorby zvukových nahrávok
4
elektrotechnika
(všeobecné základy elektrotechniky)
4
elektronika
(všeobecné základy elektroniky)
4
akustika
4
metódy digitalizácie a kompresie záznamov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
4
nastavovanie a obsluha súčasných audiotechnológií a videotechnológií
4
editácia zvuku
4
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie adekvátneho ozvučenia umeleckých vystúpení, predstavení, resp. televíznych alebo rozhlasových vysielaní
4
zaznamenávanie zvukových prejavov
4
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
(interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy)
4
dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
4
práca s mikrofónom
4
tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
(vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe)
4
práca na zvukových efektoch
4
kontrola súladu zvuku a obrazu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE