NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Skriptér (skript)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy

Charakteristika
Skriptér (skript) zaznamenáva informácie o každej nakrútenej scéne filmu. Spolupracuje s filmovým režisérom pri sledovaní priebehu a kontinuity natáčania jednotlivých scén a záberov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Úlohou skriptéra (skripta) je podrobné sledovanie vonkajšej kontinuity jednotlivých záberov, kontinuity kostýmov, masiek a rekvizít, kontinuity pohybu hercov a rytmu jednotlivých situácií. Taktiež sleduje vnútornú kontinuitu, t.j. nadväznosť emócií, konania a logiky situácií. Určuje a zaznamenáva číslovanie jednotlivých záberov, ich metráž a stopáž. Sleduje zmeny v dialógoch oproti pôvodnému scenáru. Výkon tohto povolania vyžaduje fyzické a mentálne predpoklady, ako sú pamäť, priestorová predstavivosť, zmysel pre detail, precíznosť a výdrž.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Poznámka:
Na výkon povolania nie je potrebné formálne vzdelávanie v konkrétnom študijnom odbore, kvalifikácia sa získava informálnym vzdelávaním a praxou. Požadované je však všeobecné vzdelanie ukončené maturitou a všeobecný rozhľad.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435020 - Skriptér (skript)
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Skriptér (skript)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
4
psychológia tvorby a vnímania v umení
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
režijné metódy
(poznatky o režijných metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela)
4
kameramanské metódy
(poznatky o kameramanských metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela)
4
technické aspekty práce v oblasti skriptu
(technické znalosti potrebné na prácu v oblasti skriptu, znalosť filmovej osi)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
sledovanie detailného priebehu a kontinuity nakrúcania jednotlivých záberov a celých scén
(sledovanie detailov v kostýmoch, maskách, rekvizitách, osvetlení, dialógoch a pohybe hercov, sledovanie nadväznosti emócií, konania a logiky situácií)
4
vyhotovovanie podrobného zápisu z nakrúcania
(zaznamenávanie dôležitých detailov pre režiséra, kameramana a ďalšie tvorivé profesie)
4
zaznamenávanie detailných zmien v dialógoch, situáciách a v pohybe rekvizít počas záberu
4
číslovanie jednotlivých záberov
4
zaznamenávanie zasvetlenia scény a dôležitých technických parametrov kamery a snímania zvuku
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE