NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dablér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Dvojník, Kaskadér

Charakteristika
Dablér zastupuje hercov v špeciálnych scénach filmov, najmä pri realizácii fyzicky náročných, nebezpečných scén, predvádzaní špecifických činností vyžadujúcich autentické zvládnutie alebo vzhľadom na podobnosť so zastupovaným hercom. Vykonáva príslušné činnosti podľa pokynov režiséra a svojich zručností, schopností, resp. fyzických možností.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Dablér vykonáva špecifické činnosti za hercov, pokiaľ títo nespĺňajú požiadavky určené vo filmovom projekte. Nahrádza herca v stvárňovaní filmovej postavy počas výroby špeciálnych scén, resp. sekvencií za účelom dosiahnutia autenticity predvádzaných osobitých činností. Disponuje špecifickými zručnosťami, schopnosťami, fyzickými, resp. telesnými predispozíciami, príp. osobnostnými predpokladmi, ktoré sú požadované na natočenie špeciálnych filmových scén. Činnosti dabléra často vykonáva kaskadér. Zastupuje herca pri natáčaní náročných, nebezpečných scén, ktoré vyžadujú vysokú mieru akrobacie, koordinácie a fyzickej zdatnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise do registra Joint Industry Stunt Committee


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania fyzickými danosťami, artistickými schopnosťami, resp. podobou s konkrétnym hercom, ktorého dabuje.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:


Poznámka:
V súvislosti s odporúčanou praxou sa rozumie prax v konkrétnej činnosti, ktorú má dabovať, napr. ak zastupuje herca v skoku z lietadla, mal by mať prax i prípadný certifikát parašutistu, ak má realizovať riskantnú jazdu na motocykli alebo aute, je potrebné nielen vodičské oprávnenie, ale i prax s takouto činnosťou, pri dabovaní v potápaní je obdobne nevyhnutná prax v potápaní a potápačský výcvik a pod.

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435012 - Kaskadér, dablér
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kaskadér, dablér, komparzista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
fyzika
(základné znalosti fyziky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti)
3
mechanika
(základné znalosti mechaniky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti)
3
biochémia
(základné znalosti biochémie v prípade výkonu kaskadérskej činnosti)
3

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a formy rozvoja kondičných a koordinačných schopností
4
kaskadérske techniky
(v prípade výkonu kaskadérskej činnosti)
4
zásady vystupovania pred kamerou
4
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Návrhy na doplnenie: EKR
realizácia dablérskych, resp. kaskadérskych výkonov v príslušnej oblasti pri natáčaní špeciálnych filmových scén
(napr. ovládanie bojových umení, rôzne skoky, jazda na koni, kaskadérske vedenie motorového vozidla, gymnastické zručnosti, horolezectvo, plávanie, potápanie a pod., resp. vykonávanie špecifických činností (napr. predvádzanie špecifickej výrobnej technológie, vystupovanie v intímnych scénach a pod.) za účelom ich autentického predvedenia)
4
individuálna príprava a naštudovanie pridelených filmových úloh
4
spolupráca s režisérom, hercami, resp. ďalšími členmi filmového štábu pri natáčaní špeciálnych filmových scén
4
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
4
nácvik kaskadérskych akcií a trikov
(v prípade výkonu kaskadérskej činnosti)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE