NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zriadenec orchestra


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Manipulant orchestra

Charakteristika
Zriadenec orchestra zabezpečuje prípravu koncertného pódia na skúšky a koncertné podujatia. Rozmiestňuje objemnejšie hudobné nástroje a notové pulty. Je zodpovedný za rozdelenie notových materiálov a po skončení koncertov za ich zozbieranie a odovzdanie notovému archívu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435007 - Zriadenec orchestra
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Technik umeleckej tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
princípy reprografických zariadení
(princípy ovládania kopírovacej techniky)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(ovládanie predpisov o bezpečnosti pri práci)
3

Návrhy na doplnenie EKR
spoločenská etika
(základy spoločenskej etiky)
3
zásady rozostavenia nástrojov a nástrojových skupín
3
princípy ochrany hudobných nástrojov
(základné princípy ochrany hudobných nástrojov)
3
notový materiál
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
manipulácia s hudobnými nástrojmi a pultami
3
práca s notovým materiálom
(rozmiestňovanie notových materiálov a ich odovzdávanie notovému archívu)
3
umiestnenie hudobných nástrojov pri skúškach a koncertoch
(zabezpečenie adekvátneho rozostavenia hudobných nástrojov)
3
zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov počas zájazdov
3
zabezpečenie nástupu hudobníkov, dirigenta a sólistov pri skúškach a koncertoch
3
posudzovanie spôsobilosti koncertného priestoru pri účinkovaní mimo materskej scény
3
obsluha reprografických zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE