NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Notograf  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Music Copyist, Zhotoviteľ notových materiálov

Charakteristika
Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435005 - Notograf
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Notograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória hudby
5
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(notografický počítačový program)
5
talianske hudobné názvoslovie
5
symboly notopisu minulosti a súčasnosti
5
spôsoby proporčnej notácie a zápisu aleatórnej hudby
5
technológia a postupy klasickej polygrafickej výroby hudobnín
4
teória čítania partitúr
(znalosť čítania partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov)
5
symboly grafickej hudby a možnosti ich interpretačnej realizácie
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vytvorenie a formátovanie notového materiálu
5
extrahovanie orchestrálnych partov z partitúry
5
transpozície skladieb do iných tónin
5
prepis skladby zo starých druhov notácie do súčasnej
(prepis skladby napr. z tabulatúrnej notácie do transnotácie)
5
výber vhodného typu a veľkosti nôt
5
realizácia korektúr a príprava definitívnej podoby notového materiálu
(realizácia dodatočných korekcií podľa želania autora)
5
zohľadnenie autorových individuálnych prístupov v notovom zápise diela
5
ovládanie notografického počítačového programu
5
čítanie partitúr
(pohotové čítanie partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov, resp. jednotlivých partov)
5
zalomenie riadkov a optimálneho rozvrhu vhodného miesta otáčania strán notového materiálu
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE