NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Konzervátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Konzervátor dreva, Konzervátor keramiky a skla, Konzervátor kovov, Konzervátor kožených výrobkov, Konzervátor papiera, Konzervátor textilu

Charakteristika
Konzervátor vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov v múzeu alebo galérii, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov. Pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov zachováva materiálnu podstatu zbierkového predmetu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Očisťuje zbierkové predmety, odstraňuje staré nátery, vykonáva fixáciu jestvujúceho stavu. Nanáša ochranné, konzervačné nátery. Vykonáva odborný prieskum zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov a určuje konzervátorské postupy. Taktiež tvorí faximílie a repliky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08: 3433003 - Konzervátor
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
(základné poznatky právnych predpisov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva)
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
(základné poznatky o odbornej ochrane (uložení, odbornom ošetrení) predmetov)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie, ochranu zdravia)
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
(základné poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické materiály, z ktorých sú zhotovené zbierkové predmety)
4
vplyv klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
(základné poznatky o vplyve klimatických podmienok na organické a anorganické materiály)
4
technológie zhotovovania, spracovania a odborného ošetrenia (konzervovania) predmetov z rozličných materiálov
(základy technológií zhotovovania, spracovania, ošetrenia a opráv predmetov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, resp. papier príp. iné), druhy a vlastnosti predmetov, resp. produktov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné))
4
druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
4
výroba a doplnenie chýbajúcich časti poškodených zbierkových predmetov z rozličných materiálov
4
diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
(aplikácia technológie na čistenie textílií - mokré čistenie textílií, chemické čistenie textílií a pod.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
obrábanie, spracovanie, zušľachťovanie a opravy zbierkových predmetov z rozličných materiálov
(keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné)
4
konzervačná fixácia zbierkových predmetov pomocou špeciálnych fixačných náterov, doplnenie a obnova polychrómie a zdobenia
4
spracovanie záznamu o konzervovaní zbierkového predmetu
4
odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
(používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE