NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Muzeológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Muzeológ – galerista, Odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Charakteristika
Muzeológ zabezpečuje riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrnych pamiatok. Skúma a rozvíja teoretické základy muzeológie a rieši otázky spojené s používaním a vývojom odbornej terminológie pre múzejnú a galerijnú prax.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08: 3433001 - Muzeológ
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Muzeológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teoretická muzeológia
7
muzeografia
7
monumentológia
7
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
(najmä historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, základy petrografie, resp. základy sociálnej histórie)
7
dejiny múzejníctva a galérijníctva
7
teórie a metódy spoločenských vied
7
zásady konzervačnej vedy
7
metódy a metodika vedeckej práce v múzejníctve
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
7
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva
7
riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE