NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vizuálny umelec - fotograf


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Umelecký fotograf

Charakteristika
Vizuálny umelec - fotograf tvorí diela výtvarného umenia, tzv. voľného alebo úžitkového charakteru, používaním fotografických technológií a materiálov ako nástrojov na zachytenie a vyjadrenie pocitov, nálad, postojov i myšlienok, ktoré umelecky interpretuje spoločnosti a uplatňuje ich v širokom kultúrnom kontexte.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3431 - Fotografi
SK ISCO-08: 3431002 - Umelecký fotograf
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Fotograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
princípy a zásady fotografovania
6
fotografické materiály
(vlastnosti fotografických materiálov)
6
fotografické prístroje a technika
(špecifiká, výhody a možnosti relevantného použitia fotografických technológií)
6
dejiny umenia
(dejiny fotografie)
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana výtvarného diela)
6
história výtvarného umenia
6
história
(všeobecné dejiny a ich vplyv na formovanie umeleckých smerov a trendov)
6
základy výtvarnej tvorby
(kompozícia, náuka o farbe, semiotika)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
technológie snímania obrazu a multimédiá
(klasické a pokročilé technológie snímania)
6
fotografia v grafickom dizajne a komunikácii
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha ateliérového zariadenia alebo vybavenia pre fotografovanie v exteriéroch alebo interiéroch
4
voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
4

Návrhy na doplnenie: EKR
obsluha fotografických prístrojov, technológií
6
obsluha svetelnej techniky, technológií
6
spracovanie fotografického záznamu na zverejnenie diela
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti výtvarného umenia
6
návrh a realizácia ateliérového pozadia alebo scény, úprava vizáže, resp. stavu snímaných objektov alebo ich doplnkov, kostýmov a pod.
6
elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE