NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Produkčný


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Manažér divadelnej prevádzky, Hudobný produkčný, Manažér produkcie, Production manager, Vedúci produkcie

Charakteristika
Produkčný vykonáva činnosti, ktoré vedú k príprave a samotnej realizácii kultúrneho projektu, príp. kultúrnej koncepcie. Dohliada na plánovanie a vykonávanie všetkých výrobných prvkov, logistiku a prevádzku kultúrneho projektu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vypracováva, implementuje a spravuje plány projektu, jeho rozpočet a kontroluje jeho realizáciu. Dohliada na každodennú prevádzku, bezpečnosť, výrobné prostriedky, skladovanie, personálne zabezpečenie, riadenie ľudských zdrojov a ich prepojenie na projekt. Spolupracuje s internými a externými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť obsahovú stránku projektu, aby boli splnené lehoty projektu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08: 3339002 - Produkčný
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Produkčný

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
dejiny umenia
(základy z dejín a teórie z príslušnej oblasti umenia (divadlo, film, hudba a pod.))
5
projektový manažment
(základy projektového manažmentu)
6
ekonómia
(všeobecné znalosti ekonomiky)
4
ekonomika prevádzky kultúrnych zariadení
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
6
umelecká agentáž
6
postupy prieskumu trhu
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
(znalosť zákonov v oblasti obchodného práva, v pracovno-právnej oblasti, v oblasti autorského práva, v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s prípravou zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi)
6
produkcia a manažment umení
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
prevádzka kultúrneho zariadenia
6
produkcia a manažment
6

Návrhy na doplnenie EKR
postupy a techniky náboru pracovnej sily
6
princípy a postupy fundraisingu
(základy fundraisingu a prípravy grantovej činnosti)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia spolupráce umelcov, ďalších účinkujúcich a technického personálu pri príprave kultúrnych akcií
6
spracovanie programových plánov kultúrnych zariadení a koncepcie ich propagácie
6
zostavovanie rozpočtu kultúrnych akcií
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
6
zostavovanie plánov natáčania
(v prípade zabezpečovania procesu filmovej alebo televíznej výroby)
6
spolupráca pri spracovávaní plánu a termínov skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
(vrátane zostavovania plánov skúšobného procesu (tzv. fermany v divadlách))
4
získavanie a spracúvanie údajov na výber zamestnancov, prostriedkov a dodávateľov v projekte
6

Návrhy na doplnenie: EKR
príprava zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi
(pri realizácii kultúrneho (umeleckého) projektu, resp. diela)
6
výučtovanie, archivácia, zdokladovanie výdavkov kultúrneho projektu alebo podujatia
(vrátane evidencie súvisiacej dokumentácie)
6
naplánovanie a príprava podpory predaja kultúrnych podujatí
6
zabezpečovanie prevádzky a logistiky kultúrneho projektu alebo podujatia
6
zabezpečovanie podkladov na monitoring médií kultúrneho podujatia, resp. projektu
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE