NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kultúrny agent


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Sprostredkovateľ kultúrnych vystúpení

Charakteristika
Kultúrny agent zabezpečuje a koordinuje organizáciu ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov a jednotlivcov v sektore kultúry, v oblasti uchovávania a využitia kultúrneho dedičstva a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Vyhľadáva, vyhodnocuje a spracováva ponuky s uplatnením zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08: 3339001 - Kultúrny agent
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
história a dejiny kultúry
(orientácia v dejinách kultúry)
5
produkcia a manažment umení
(manažment kultúrnych inštitúcií)
6
finančný manažment
(ekonomika a podnikanie)
6
finančné plánovanie
6
personálny manažment
6
obchodné vyjednávanie
(zásady a postupy vedenia obchodných a projektových rokovaní)
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(národné a medzinárodné autorské právo)
6
marketing v kultúre a umení
6
umelecká agentáž
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
(náležitosti zmluvných vzťahov)
6

Návrhy na doplnenie EKR
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
(v príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti hudby, divadla, filmu, dizajnu, výtvarného umenia a pod.)
6
zásady a princípy dramaturgie kultúrnych podujatí
6
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
6
regionálne, národné, resp. medzinárodné kultúrne dohody
(orientácia v regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych dohodách)
6
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
6
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s umelcami, ich manažérmi a s umeleckými agentúrami
6
kontrola plnenia dohodnutých podmienok v oblasti tuzemskej umeleckej agentáže
(s umelcami, príp. externými dodávateľmi tovarov a služieb na koordinované kultúrne podujatie)
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
(vyhodnocovanie nákladov a rentability koordinovaného podujatia)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba, iniciovanie a riadenie kultúrnych projektov
6
reflexia aktuálneho kultúrneho diania
6
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
6
oslovovanie a získavanie umelcov a kultúrnych inštitúcií do svojho portfólia
(získavanie najvyprofilovanejších umelcov a kultúrnych inštitúcií)
6
vyhľadávanie a podpora nových talentov a ich uvedenie do kultúrneho diania
6
rozvíjanie a uplatňovanie účinnej stratégie ponuky kultúrnych projektov doma a v zahraničí
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov
(v oblasti kultúry)
6
zabezpečovanie a koordinácia ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov, resp. jednotlivcov
6
vyhodnocovanie predaja vstupeniek na koordinované podujatie
(priebežné sledovanie a vyhodnocovanie predaja vstupeniek na kultúrne/umelecké podujatie)
6
vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE