NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hlavný kameraman


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Director of photography

Charakteristika
Hlavný kameraman vedie kamerový štáb pri snímaní obrazových stránok v realizačnom procese audiovizuálnej tvorby. Formuje výtvarnú, obrazovú, realizačnú a organizačnú zložku tvorby audiovizuálneho diela a zodpovedá za tvorivý proces práce s kamerou vo filmovej a televíznej tvorbe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08: 2654005 - Hlavný kameraman
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
história výtvarného umenia
7
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
7
estetika
(dejiny estetiky)
6
princípy a zásady fotografovania
6
základy manažmentu umeleckého diela
7
technológia filmovej výroby
7
dejiny filmu
7
dejiny filmu
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
7
etika v umeleckej tvorbe
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
7
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
7
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
7
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
7
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
(osobitý kameramanský rukopis)
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
(v súčinnosti s režisérom)
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných tendencií a trendov v kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
7
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
7

Návrhy na doplnenie: EKR
technologická analýza a spracovávanie literárneho scenára do podoby technického scenára
(v súčinnosti s režisérom)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE