NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výkonný producent


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Executive producer

Charakteristika
Výkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela v zmysle autorského zákona a spracováva finančný rozpočet výroby. Zodpovedá za splnenie zmluvy uzatvorenej s produkčnou spoločnosťou alebo producentom audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Vykonáva činnosť na základe pokynov kreatívneho producenta.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Uzatvára zmluvy s pracovníkmi výrobného štábu a ostatné autorské zmluvy pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Zabezpečuje organizačné a dispozičné riadenie v priebehu výroby audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela. Podieľa sa na zodpovednosti za herecké obsadenie a za umelecký výsledok audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela. Zodpovedá za materiálno-technické a prevádzkovo-ekonomické podmienky výroby. Vypracováva časový plán realizácie, prípravných prác, natáčacieho obdobia a dokončovacích prác, t.j. harmonogram výroby. Zodpovedá za finančný výsledok a dodržiavanie vypracovaného harmonogramu výroby. Vypracováva záverečnú výrobnú správu a finančné vyúčtovanie výroby audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08: 2654003 - Výkonný producent
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Producent

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
(znalosť zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
(znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
(znalosť zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
6
zákonník práce
(znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)
6
ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva, výkazníctva, sledovania nákladov
7
produkcia a manažment
7
produkcia a manažment umení
7

Návrhy na doplnenie EKR
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
7
princípy a postupy fundraisingu
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia a samostatné riadenie dokončovacích prác pri výrobe filmov a audiovizuálnych diel
7
koordinácie spolupráce koncertných umelcov a technického personálu pri príprave koncertov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
koordinácia organizačných a technických činností pri výrobe a distribúcii audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
7
príprava, spracovávanie a kontrola dodržiavania finančného rozpočtu výroby
(audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu)
7
príprava a uzatváranie zmlúv s pracovníkmi výrobného štábu a ostatných autorských zmlúv pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela
7
vypracovávanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výroby umeleckého diela
(príprava a kontrola plnenia časového plánu realizácie, prípravných prác, natáčacieho obdobia a dokončovacích prác audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu)
7
kontrola plnenia podmienok uzatvorených zmlúv
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
hodnotenie technicko-organizačného priebehu realizácie umeleckého diela
(interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela)
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
(uplatňovanie princípov a postupov fundraisingu, zabezpečovanie ad hoc zdrojov, bartrov, in-kind podpory )
6
vypracovávanie záverečnej výrobnej správy a finančného vyúčtovania výroby umeleckého diela
(audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE