NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kreatívny producent


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Creative producer

Charakteristika
Kreatívny producent riadi a koordinuje činnosti tvorivej skupiny formujúcej a zabezpečujúcej koncepciu, program, obsah a vlastnú realizáciu umeleckej produkcie a projektov po stránke dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej, marketingovej, materiálno-technickej a organizačnej. Tvorivo spolupracuje na príprave nových umeleckých projektov, prípadne vyhľadáva a rozpracováva existujúce formáty. Podieľa sa na výbere tvorivého tímu a výkonných umelcov na realizáciu umeleckého diela. Spolupracuje so scenáristom a režisérom na realizačnej podobe umeleckého diela.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Kreatívny producent je vybavený pestrou škálou vedomostí a skúseností z oblasti produkovania umeleckých projektov. Má potrebné právne a ekonomické znalosti; má prehľad o súčasnej, ale i historickej umeleckej tvorbe doma i v zahraničí; orientuje sa v systéme organizácie a financovania kultúry doma a v zahraničí a má schopnosti získavať zdroje na realizáciu svojich projektov v oblastiach, ako je napr. produkcia v oblasti audiovízie, multimédií, hudby, výtvarného umenia, divadelných a interdisciplinárnych projektov a festivalov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08: 2654002 - Kreatívny producent
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Producent

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
marketing v kultúre a umení
(stratégia marketingu a marketingové kampane a ich uplatnenie v produkcii kultúry)
7
réžia
(režijné postupy)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
dramaturgia
(dramaturgické metódy, postupy)
6
scenáristika
6
filmová veda
6
produkcia a manažment umení
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
6
dejiny umenia
(základy dejín a teórie umenia)
6
teória literatúry
(základy teórie literatúry)
6
hudobná veda
(základy hudobnej vedy)
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6

Návrhy na doplnenie EKR
divadelná veda
6
systém organizácie a financovania kultúry
(orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry)
7
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
7
princípy a postupy fundraisingu
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie a koordinácia procesov a tvorivých zložiek výroby a tvorby umeleckého diela
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
spolupráca s autormi a tvorivými tímami pri realizácii umeleckých diel
7
komplexné vyhodnocovanie realizácie umeleckého diela
(interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela)
7
tvorba strategických koncepcií realizácie umeleckej produkcie a projektov
(tvorba marketingových, fundraisingových koncepcií a stratégie riadenia umeleckého projektu)
7
analýza audiovizuálneho, divadelného, hudobného, výtvarného, resp. mediálneho prostredia
(uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE