NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Režisér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Režisér vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických diel, programov či relácií. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecializuje sa napríklad na režírovanie umeleckých alebo dokumentárnych filmov, divadelných, bábkových či operných, baletných a tanečných inscenácií, dabingu, televíznych alebo rozhlasových dramatických, dokumentárnych, spravodajských, publicistických či zábavných programov a relácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08: 2654001 - Režisér
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Režisér

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
divadelné umenie
6
filmové a televízne umenie
6
scenáristika
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
(dramatickej, hudobnej alebo scenáristickej predlohy)
6
réžia
(režijné metódy)
6
réžia dabingu
6
dramaturgia
6
teória divadla a drámy
6
hudobná réžia
6
hudobná história
6
dejiny umenia
(komplexná znalosť dejín umenia)
6
literárna história
(komplexná znalosť dejín literatúry)
6
dejiny divadla a filmu
6
základy manažmentu umeleckého diela
6

Návrhy na doplnenie EKR
psychológia tvorby a vnímania v umení
(psychológia osobnosti, psychológia detského diváka)
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
6
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
6
etika v umeleckej tvorbe
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
(prípadne hudobnej tvorby)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností javiskového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
6
autorské úpravy dramatických textov a libriet
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností filmového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
6
režijné vedenie natáčania dokumentárnych filmov
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností televízneho stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
6
tvorivá príprava rozhlasových programov
(vystúpení, pásiem, inscenácií, dramatických, hudobno-dramatických a slovesných diel, rozhlasových spravodajstiev, publicistických, náučných a zábavných programov)
6
režijné vedenie rozhlasových programov
6
režijné vedenie hercov pri dabingu
6

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
(prípadne hudobného, resp. pohybového umenia)
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
(v divadelnom, hudobnom, pohybovom a filmovom umení a v oblasti multimédií)
6
spracovávanie literárnych scenárov do podoby technických scenárov a režijných kníh
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE