NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Baletný sólista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Baletný umelec, Sólista baletného súboru, Sólista baletu

Charakteristika
Baletný sólista tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v baletných alebo hudobno-dramatických dielach podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje na naštudovaní umeleckého diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08: 2653008 - Baletný sólista
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
rozhodovanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby)
6
divadelné umenie
(orientácia v dejinách divadla)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
historické a súčasné podoby tanečného umenia
(historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia)
6
dejiny tanca
(dejiny tanca a baletu)
6
teória tanca
(teória tanca a baletu)
6

Návrhy na doplnenie EKR
baletné techniky
(primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky)
6
výrazové prostriedky baletu
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
6
štýlová analýza interpretovaného diela
6

Návrhy na doplnenie: EKR
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
(trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu)
6
individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
(uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela)
6
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
6
spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
(umelecká spolupráca s baletným majstrom a s ďalšími členmi baletného súboru)
6
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
(aplikácia výrazových prostriedkov baletu v choreografii sólových úloh)
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE