NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Člen baletného zboru


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Baletný umelec

Charakteristika
Člen baletného zboru sa tvorivo podieľa na naštudovaní a kolektívnej interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08: 2653007 - Člen baletného zboru
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
historické a súčasné podoby tanečného umenia
(historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia)
5
dejiny tanca
(dejiny tanca a baletu)
5
teória tanca
(teória tanca a baletu)
5
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby)
5
divadelné umenie
(orientácia v dejinách divadla)
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
baletné techniky
(primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky)
5
výrazové prostriedky baletu
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5

Návrhy na doplnenie: EKR
kolektívne baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
(trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu)
5
individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
(uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela)
5
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
5
spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
(umelecká spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru)
5
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
(aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia baletnej úlohy)
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE