NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Baletný majster


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Baletný pedagóg, Repetítor

Charakteristika
Baletný majster zodpovedá za naštudovanie jednotlivých postáv umeleckého diela s interpretmi baletného umeleckého telesa so zreteľom na ich dokonalú javiskovú prezentáciu podľa predstáv tvorcu diela. Pripravuje interpreta po technickej, fyzickej a estetickej stránke v jednotlivých baletných štýloch a technikách. Dlhodobo udržiava požadovanú umeleckú úroveň predstavení repertoáru baletného umeleckého telesa. Prináša nové umelecké podnety v oblasti baletného umenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za umeleckú úroveň naštudovania sólových, charakterových a zborových postáv umeleckého diela.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08: 2653006 - Baletný majster
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
rozhodovanie Elementárna
vyjednávanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
historické a súčasné podoby tanečného umenia
(historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia)
7
dejiny tanca
(dejiny tanca a baletu)
7
teória tanca
(teória tanca a baletu)
7
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby)
6
divadelné umenie
(orientácia v dejinách divadla)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
základy manažmentu umeleckého diela
6

Návrhy na doplnenie EKR
baletné techniky
(primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky)
7
baletné tréningové metódy
7
výrazové prostriedky baletu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
naštudovanie baletných úloh s interpretmi
(naštudovanie umeleckých diel podľa pokynov choreografa a režiséra)
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
(vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie)
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
(hodnotenie členov baletného súboru)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
(majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu)
7
udržiavanie tanečnej úrovne členov baletného súboru
(trvalé udržiavanie repertoáru baletného umeleckého telesa na vysokej umeleckej úrovni a zabezpečovanie dokonalej javiskovej prezentácie )
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE