NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Tanečný sólista (okrem baletu)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Sólista tanečného súboru, Tanečný umelec

Charakteristika
Tanečný sólista (okrem baletu) tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v tanečných, hudobno-dramatických, príp. iných umeleckých dielach s využitím tanca v tvorivej súčinnosti s autormi diela, najmä choreografom a režisérom. Spolupracuje na naštudovaní a umeleckom predvedení diela s vedúcim tanca, s tanečným pedagógom, resp. s ďalšími členmi tanečného súboru.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08: 2653005 - Tanečný sólista (okrem baletu)
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
historické a súčasné podoby tanečného umenia
6
divadelné umenie
(všeobecný prehľad o dejinách divadla)
6
teória tanca
(tanečná typológia, ekológia tanca)
6
hudobná história
(všeobecný prehľad o dejinách hudby)
6
dejiny tanca
(dejiny tanca a baletu)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
interpretačné štýly
6
tanečné techniky
(primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná))
6

Návrhy na doplnenie EKR
výrazové prostriedky tanca
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
6
sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
(interpretácia sólových častí, resp. úloh v rámci kolektívnych vystúpení, príp. sólové vystupovanie, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, fyzických dispozícií, správnej životosprávy a estetického vzhľadu)
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Návrhy na doplnenie: EKR
individuálna príprava a naštudovanie tanečných úloh
(uplatňovanie tvorivého prístupu pri naštudovaní umeleckého diela )
6
nácvik tanečných motívov a variácií počas skúšok tanečných úloh
6
spolupráca s tanečným majstrom, tanečným pedagógom a ďalšími členmi tanečného súboru v rámci umeleckej činnosti tanečného súboru
6
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
(aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia tanečnej úlohy, vrátane využitia ďalších odborných zručností člena tanečného súboru (spev, herecký prejav, hra na hudobný nástroj a pod.))
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE