NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Tanečný majster (okrem baletu)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Tanečný majster (okrem baletu) zabezpečuje naštudovanie umeleckého diela s interpretmi súboru po hudobnodramatickej a technickej stránke, t.j. naštudovanie jednotlivých postáv s dosahom na ich dokonalú javiskovú prezentáciu podľa predstáv tvorcu diela. Prináša nové umelecké podnety v oblasti tanečného umenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje naštudovanie sólových, charakterových a zborových postáv.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08: 2653003 - Tanečný majster (okrem baletu)
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
rozhodovanie Elementárna
vyjednávanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
tanečné techniky
(primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná))
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
teória hudobného umenia
6
teória tanca
7
dejiny tanca
7
historické a súčasné podoby tanečného umenia
(dejiny tanca, súčasné trendy v tanečnom umení)
6
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby)
6
základy manažmentu umeleckého diela
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
naštudovanie tanečných diel podľa pokynov choreografa a režiséra
7
naštudovanie tanečných vystúpení s tanečníkmi
7
sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
(majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu)
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
(vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie)
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
udržiavanie tanečnej úrovne tanečníkov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE