NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Člen hudobnej skupiny


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Hudobník, Musician, Muzikant

Charakteristika
Člen hudobnej skupiny sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii hudobných diel. Spolupracuje s členmi rôznorodých nástrojových zoskupení v závislosti na momentálnom účinkovaní.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teoreticko-praktické problémy interpretácie
(praktické problémy interpretácie)
4
hudobná literatúra nástroja
4
interpretačné štýly
( znalosť rôznorodých interpretačných štýlov )
4
teória hudby
4
hudobná história
( orientácia v dejinách hudby )
4
literatúra hudobného žánru
4
notový zápis
(znalosť notového zápisu)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
komunikácia s umeleckým vedúcim a hudobníkmi
4
interpretácia notového zápisu
4
hra na hudobnom nástroji
(zvládnutie hry na hudobnom nástroji )
4
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
4
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE