NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dirigent  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Conductor

Charakteristika
Dirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň koncertnej produkcie. Spolupracuje pri tvorbe koncertných programov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s vyšším odborným vzdelaním vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652012 - Dirigent
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
6
teória hudby
6
teória a metodika práce s orchestrom
7
teória a techniky hry na hudobné nástroje
7
teória a technika dirigovania
7
symfonická, vokálno-inštrumentálna a operná literatúra
7
notový zápis
(čítanie partitúr)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
7
hra na hudobnom nástroji
( hra na klavíri, resp. na inom hudobnom nástroji )
5
posudzovanie interpretačných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
spolupráca so zbormajstrami a sólistami v rámci umeleckej činnosti orchestra
7
dirigovanie orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych hudobných diel
(majstrovské zvládnutie techniky dirigovania)
7
sluchové rozlišovanie inštrumentálnych a vokálnych interpretačných prejavov
(vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia)
7
hra z partitúr
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE