NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Člen orchestra


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Member of the Orchestra, Orchestrálny hráč

Charakteristika
Člen orchestra sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi nástrojovej skupiny.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Tvorivo sa podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálneho diela, vokálno-inštrumentálneho diela alebo hudobnej stránky hudobno-dramatického diela.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652011 - Člen orchestra
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
hudobná literatúra nástroja
5
interpretačné štýly
(znalosť rôznorodých interpretačných štýlov)
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
teória hudby
4
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
4
notový zápis
(znalosť notového zápisu)
5
orchestrálna literatúra
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
hra na hudobnom nástroji
(vynikajúce zvládnutie hry na hudobnom nástroji)
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
4
komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín
4
interpretácia notového zápisu
(bez prípravy)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca s dirigentom a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti orchestra
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE