NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Muzikológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Historik, teoretik, kritik hudobného umenia, Hudobný vedec

Charakteristika
Muzikológ sa v rámci svojho interdisciplinárneho umenovedného odboru zaoberá hudobnou teóriou, hudobnou históriou, hudobnou interpretáciou, textovou interpretáciou hudobných diel a hudobnou estetikou. Mapuje dejiny a aktuálny stav hudobného umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a rozvíja hudobno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652007 - Muzikológ
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(základy autorského práva)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
teória hudobného umenia
7
hudobná história
7
hudobná estetika
7
etnomuzikologické poznatky
6
poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
6
hudobná kritika
(metódy a prax hudobnej kritiky)
7
novodobé kompozičné techniky
(základy kompozičných techník)
7

Návrhy na doplnenie EKR
hudobná psychológia
6
hudobná pedagogika
6
hudobná sociológia
6
základy sluchovej analýzy
6
metódy a metodika vedeckej práce v hudobnom umení
7
postupy a kritériá štrukturálno-teoretickej a štýlovej analýzy hudby
7
manažment kultúrnych inštitúcií
6
dejiny opery a hudobného divadla
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
hra na hudobnom nástroji
4

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza a interpretácia umeleckých diel
(analýza a interpretácia hudobného diela v jeho komplexnosti, teoretické štúdium skladieb, aplikácia teórie a dejín hudobného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou hudobného diela)
7
systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie hudobného umenia
7
hodnotenie kompozičných techník a interpretačných stvárnení
7
hudobno-estetická analýza hudobnej štruktúry
7
uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
7
vypracovávanie výskumných projektov
(v oblasti hudobného umenia)
7
odborné konzultácie v oblasti hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
(ovládanie informačných technológií a multimediálnych systémov zameraných na transfer odborných poznatkov)
7
formulácia vyjadrení v rámci hudobno-kritickej činnosti
7
sluchové rozlišovanie hudobno-interpretačných prejavov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE