NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hudobný skladateľ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Composer, Komponista

Charakteristika
Hudobný skladateľ tvorí hudobné skladby, ktoré zapisuje formou hudobnej notácie, podľa ktorej dielo predvádzajú výkonní umelci.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652006 - Hudobný skladateľ
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
techniky vokálnej hudby
7
elektroakustická a multimediálna hudba
6
scénická a filmová hudba
6
hudobná estetika
6
etnomuzikologické poznatky
5
poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
5
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(na hudobnú notáciu)
5
hudobná história
6
teória hudby
7
teória literatúry
7
novodobé kompozičné techniky
7

Návrhy na doplnenie EKR
inštrumentácia a zborová sadzba
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
hra na hudobnom nástroji
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zosúladenie hudobných a mimohudobných aspektov scénickej a filmovej hudby
6
riešenie špeciálnych notačných úloh v počítačových programoch
5
ovládanie kompozičných techník novodobej hudby
7
ovládanie techník elektroakustickej hudby
6
uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
6
ovládanie historických hudobných foriem a štýlov
7
kreatívna aplikácia znalostí hudobných nástrojov a techniky spevu pri tvorbe hudobných skladieb
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE