NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Korepetítor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Corepetitor

Charakteristika
Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na umeleckom stvárnení a konečnom vyznení pripravovaného diela.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Podieľa sa aj na výchove inštrumentalistov a spevákov v školskom systéme.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652005 - Korepetítor
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna
rozhodovanie Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
interpretačné štýly
(znalosť rôznorodých interpretačných štýlov)
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
teória hudby
5
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby)
5
hudobná literatúra daného žánru
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
hra na hudobnom nástroji
(hra na klavíri)
5
naštudovanie hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi
5
posudzovanie interpretačných výkonov, spolupráca pri náprave nedostatkov
5
spolupráca so sólistami, zbormajstrami a choreografmi
5
tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE