NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sólista opery a operety


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sólista opery a operety tvorivo interpretuje operné alebo operetné sólové party, resp. úlohy v hudobno-dramatických dielach. Spolupracuje na naštudovaní operného alebo operetného diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652003 - Sólista opery a operety
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Spevák

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
tímová práca Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady a pravidlá notového zápisu
(talianska terminológia komentárov notového zápisu)
6
hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
6
zásady hlasovej hygieny
5
zásady a postupy organizáce práce v divadle
(v hudobnom divadle)
6
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dirigentom a ďalšími umeleckými pracovníkmi opernej, resp. operetnej prevádzky
6

Návrhy na doplnenie EKR
technika spevu
(technika operného, resp. operetného spevu)
6
didaktika spevu
(didaktika operného, resp. operetného spevu)
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
interpretačné trendy súčasného hudobného divadla v kontexte tradície uvádzania operných a operetných diel rôznych autorov a slohových období
6
stavba a fungovanie hlasového orgánu
(v kontexte so všetkými podpornými funkciami ľudského organizmu)
6
metodika spevu
(metodika určitého technického modelu vokálneho prejavu)
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
interpretácia notového zápisu
(čítanie notového zápisu a tvorba osobitnej podoby speváckej kreácie postavy, vytvorenie opernej alebo operetnej postavy z pohľadu hudobno-dramatického, na základe libreta a jeho hudobného stvárnenia)
6
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
(individuálna príprava a naštudovanie sólových partov umeleckého diela v spolupráci s korepetítorom, uplatnenie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela po stránke vokálno-technickej, hudobnej a hudobnodramatickej)
6
spolupráca s režisérom, dirigentom a choreografom pri speváckej interpretácii v koncertnom vystúpení alebo pri opernom, operetnom, alebo muzikálovom umeleckom diele
(tvorivá spolupráca s dirigentom, režisérom, choreografom a s ďalšími umeleckými partnermi (korepetítor, ďalší vokálni interpreti) na finalizácii výsledného umeleckého tvaru opernej, resp. operetnej inscenácie)
6
stvárnenie úloh po stránke vokálnej aj dramatickej v opernom, operetnom a muzikálovom umeleckom diele
(samostatné koncertné vystúpenia, reprezentácia umeleckého pôsobiska po spoločenskej i umeleckej stránke, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu)
6
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
štýlová analýza interpretovaného diela
6
koordinácia a začlenenie umeleckého výkonu do komplexného vokálno-orchestrálneho tvaru
6
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
6
udržiavanie hlasovej dispozície
(pri interpretácii umeleckého diela)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE