NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Člen speváckeho zboru


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Member of the Choir, Zborista

Charakteristika
Člen speváckeho zboru sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii vokálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi hlasovej skupiny.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652002 - Člen speváckeho zboru
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Spevák

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
5
interpretačné štýly
(znalosť rôznorodých interpretačných štýlov)
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
teória hudby
4
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
4
notový zápis
(znalosť notového zápisu)
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ovládanie techniky spevu
(zvládnutie techniky umeleckého spevného prejavu)
5
zborová spevácka interpretácia príslušného žánru
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
(vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia)
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
4
interpretácia notového zápisu
(bez prípravy)
5

Návrhy na doplnenie: EKR
komunikácia so zbormajstrom a vedúcim hlasovej skupiny
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE