NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký maliar


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Akademický maliar

Charakteristika
Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do realistických alebo abstraktných obrazov a malieb nanášaním farbiva na rôzne povrchy podľa konkrétnej zvolenej maliarskej techniky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pri tvorbe zohľadňuje doterajší vývoj dejín výtvarnej kultúry a dáva ju do kritického kontextu s vývojom, hodnotami a postojmi spoločnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08: 2651003 - Umelecký maliar
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Výtvarný umelec

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
výtvarné techniky
( špecifiká a spôsoby aplikácie maliarskych technológií)
6
umelecká maľba
6
estetika
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
(základné poznatky o výtvarnej tvorbe v rôznych oblastiach a odboroch výtvarného umenia z aspektu ich aplikácie v maliarskej tvorbe, kompozícia, náuka o farbe, semiotika)
6
dejiny umenia
6
história výtvarného umenia
(dejiny maliarstva)
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
6
autorskoprávna ochrana výtvarného diela
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
vlastnosti maliarskych materiálov
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou technikou maľby
( samostatné spracovanie výtvarného zámeru rozmanitými maliarskymi technikami – technológiami (druhmi farieb/farbív/pigmentov) na príslušné podkladové materiály (povrchy) bez ohľadu na ich veľkosť a proporcie s cieľom vytvoriť umelecké dielo )
6
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na vykonávanie slohovej a modernej maľby
( )
6
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na vykonávanie umeleckej maľby
6
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania maliarskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
6
príprava podmienok, prostredia, pomôcok, náradia a materiálov na samostatnú alebo kolektívnu realizáciu výtvarného diela maliarskymi technikami
(príprava podmienok po dohotovení výtvarného diela na jeho inštaláciu a prípadnú ochranu pred poškodením)
6
vytváranie umeleckých malieb
(maľba portrétov, figurálna maľba, krajinárska maľba, maľba zátiší a kompozícií, abstraktná maľba, koláž a performance s použitím maliarskych techník)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE