NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký sochár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Akademický sochár

Charakteristika
Umelecký sochár tvorí hmotné výtvarné diela pomocou sochárskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do trojrozmerných realistických alebo abstraktných foriem tvarovaním a opracovávaním sochárskych materiálov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vytvára sochárske diela modelovaním, tvarovaním, tesaním, opracovaním, resp. použitím pokročilých IT technológií a kombinovaním rôznych materiálov, ako sú drevo, kameň, kov, hlina, plasty a iné netradičné materiály. Pri tvorbe zohľadňuje doterajší vývoj dejín výtvarnej kultúry a dáva ju do kritického kontextu s vývojom, hodnotami a postojmi spoločnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08: 2651002 - Umelecký sochár
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Výtvarný umelec

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
špecifiká a spôsoby aplikácie sochárskych technológií
6
vlastnosti sochárskych materiálov a ich statika
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
(kompozícia, náuka o farbe, semiotika, sémantika)
6
dejiny umenia
6
história výtvarného umenia
(dejiny sochárstva)
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
6
autorskoprávna ochrana výtvarného diela
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
6
základy manažmentu umeleckého diela
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na odlievanie plastík, sôch, zvonov a reliéfov z rôznych sochárskych materiálov
6
zhotovovanie sôch a plastík podľa výtvarných návrhov a historických vzorov
6
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania sochárskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
6
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov, pomôcok a materiálov na zhotovovanie sochárskych diel
6
obsluha programovateľných zariadení na spracovanie sochárskych materiálov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE