NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Komentátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Komentátor realizuje autorskú a redaktorskú činnosť v tvorbe komentárov. Analyzuje a hodnotí aktuálne udalosti a javy odohrávajúce sa v spoločnosti a verejne ich prezentuje v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spracováva (tvorí) komentáre, ktoré verejne prezentuje v masových médiách. Hodnotí a zaujíma k spoločenskému dianiu a k problémom vlastné stanoviská, názory a postoje, ktoré pomáhajú vysvetľovať a objasňovať to, čo sa v spoločnosti aktuálne odohráva. Uplatňuje subjektívny prístup k stvárňovaniu skutočnosti, ktorý zahŕňa prezentáciu názorov, postojov a interpretačných postrehov. Kombinuje analytický a syntetický prístup s cieľom pôsobiť na uvažovanie recipienta a presvedčiť ho o správnosti svojich názorov a postojov. Pôsobí na publikum nielen informatívne, ale aj formatívne a aktivizačne. Komentátor poskytuje televíznym divákom a rozhlasovým poslucháčom sprievodné odborné vysvetlenie, výklad diania z konkrétneho podujatia a pripája k nemu kritické či pochvalné hodnotenia. Športový komentátor sprevádza diváka, poslucháča, príp. čitateľa športovým dianím a pružne reaguje na situáciu odohrávajúcu sa počas konkrétneho podujatia. Poskytuje sprievodné i následné odborné vysvetlenie, výklad diania z konkrétneho športového podujatia. Podobne ako komentátor analyzuje a hodnotí aktuálne dianie odohrávajúce sa v športovom svete.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642009 - Komentátor
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
systém masových médií a ich fungovanie
7
médiá a spoločnosť
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
(vrátane predpisov upravujúcich ochranu osobnosti v médiách)
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(najmä jazykoveda, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, právne vedy, psychológia a i.)
6
rečníctvo, rétorika
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
(uplatňovanie analytického a syntetického subjektívneho prístupu pri tvorbe komentárov)
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca s mikrofónom
6

Návrhy na doplnenie: EKR
reflektovanie a komentovanie spoločensko-politického diania v príslušnej oblasti
(resp. komentovanie priamych športových prenosov v prípade športového komentátora)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE