NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spravodajca


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Spravodajca získava informácie z určitého rezortu z miesta udalosti, regiónu či teritória a expeduje správy na ich publikáciu v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch. Vyhľadáva, zhromažďuje, triedi, selektuje, overuje a interpretuje aktuálne, presné, vyvážené a objektívne informácie a fakty, ktoré publikuje aplikáciou spravodajských žánrov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pripravuje a spracováva správy, referáty, spravodajské rozhovory, poznámky, spravodajské analýzy a i..

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642006 - Spravodajca
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
prezentovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória masovej komunikácie
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
médiá a spoločnosť
7
rečníctvo, rétorika
6
systém masových médií a ich fungovanie
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
žurnalistické žánre
(spravodajské žánre)
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(najmä jazykoveda, psychológia, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, kulturológia, filozofia, právne vedy a i.)
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
(aplikácia spravodajských žánrov)
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca s mikrofónom
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE