NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Publicista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Publicista analyzuje, komentuje, interpretuje, hodnotí a verejne prezentuje informácie v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch. Objasňuje javy, myšlienky a udalosti a informácie o nich publikuje aplikáciou publicistických žánrov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pripravuje a spracováva reportáže, interview, komentáre, fejtóny, glosy a i..

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642005 - Publicista
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
princípy a zásady fotografovania
6
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
žurnalistické žánre
(publicistické žánre)
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(najmä jazykoveda, psychológia, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, kulturológia, filozofia, právne vedy a i.)
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
teória masovej komunikácie
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
médiá a spoločnosť
7
rečníctvo, rétorika
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
(aplikácia publicistických žánrov)
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
tvorba novinárskej fotografie
6
práca s mikrofónom
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE