NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Žurnalista, novinár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pracovník v médiách

Charakteristika
Žurnalista, novinár realizuje autorskú a redakčnú činnosť v tvorbe žurnalistických prejavov a celkov, rovnako novinárskej fotografie, videoprodukcie a vystupovania pred mikrofónom a kamerou. Zverejňuje informácie o aktuálnom spoločenskom dianí doma i v zahraničí, a to prostredníctvom spravodajských a publicistických komunikátov v textovej, obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe v rôznych typoch masových médií – v tlači, rozhlase, televízii, v tlačovej agentúre a v internetových periodických tituloch.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Jeho každodennou úlohou je vyhľadávať, zhromažďovať, analyzovať, klasifikovať, selektovať, overovať, spracovávať a uchovávať pravdivé, presné, pohotové a objektívne informácie z domova i zo sveta. Poskytuje informácie verejnosti, a to prostredníctvom jednotlivých správ, rozhovorov, besied, reportáží, komentárov, úvah, pásiem, relácií a iných žurnalistických dokumentačných a zobrazovacích žánrov a prostriedkov. Tvorivo sa zúčastňuje na individuálnej i kolektívnej žurnalistickej práci. Špecializovaným žurnalistom, novinárom môže byť spravodajca, publicista, editor, reportér, komentátor, investigatívny novinár, zahraničný korešpondent, fotoreportér, videoreportér, online-novinár, moderátor, hovorca.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642001 - Žurnalista, novinár
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória masovej komunikácie
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
médiá a spoločnosť
7
rečníctvo, rétorika
6
systém masových médií a ich fungovanie
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
(odborné poznatky z oblasti vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov, ekonomiky, kultúry, športu, zdravotníctva a i.)
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
žurnalistické žánre
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.)
6
princípy a zásady videoprodukcie
(základy videoprodukcie a práca s kamerou)
6
princípy a zásady fotografovania
(základy novinárskej fotografie a práca s fotoaparátom)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
tvorba novinárskej fotografie
6
práca s mikrofónom
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE