NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Básnik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Poeta

Charakteristika
Básnik kreatívne pracuje so slovom, tvorí básne, literárne diela spravidla vo veršoch, krátkeho rozsahu a lyrického ladenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Básnik hľadá v jazyku zvyčajne slová s podobným zakončením. Tieto slová umiestňuje na konce riadkov, čím vytvára v básni rým. Môže tvoriť aj básne bez rýmu. Básnik narodený s talentom sa označuje ako poeta natus - rodený básnik, ktorého talent netreba zvlášť cibriť.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08: 2641004 - Básnik
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
kultivovaný písomný prejav Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
teória literatúry
(rytmus, rým, verš, stopa, symbol, štylistické figúry, trópy, viazaný a voľný verš a i.)
4
literárna komunikácia
(literárna komunikácia ako súčasť širšieho kultúrneho diania)
4
rečníctvo, rétorika
4
básnická tvorba
4
tvorivé písanie
4
literárna história
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba básní
4
vyjadrenie zamýšľaného obsahu literárneho textu
4
interpretácia literárneho textu
4
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti literárnej tvorby
4
rozdelenie textu literárneho diela do odpovedajúcich celkov pri čítaní na pokračovanie
4
rozloženie básnického diela do jednotlivých rolí, vrátane scénického rozpisu postáv
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE