NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dramatik 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Divadelný autor, Dramatický autor

Charakteristika
Dramatik vykonáva autorskú činnosť pri písaní dramatickej literatúry alebo drámy rôznych žánrov. Píše dramatické texty na ich realizáciu na javisku, príp. v rozhlase hercami alebo ako literárne diela v dramatickej forme.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Môže spolupracovať s ďalšími divadelnými profesiami na tvorbe výsledného diela. V opere ako libretista (vysoko špecializovaný typ dramatika) spolupracuje na tvorbe hudobnej kompozície a libreta so skladateľom. Dramatik tiež môže spolupracovať s choreografom na diele, ktoré zahŕňa tanec alebo s dramaturgom na niektorých typoch prác, kde je dramaturg v pozícii tvorivého konzultanta. Dramatik môže tiež písať drámy na základe adaptácie literárnych diel.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Dramatik môže získavať formálne vzdelanie štúdiom rôznych umeleckých, humanitných, spoločenských či dokonca technických odborov, ale kvalifikáciu získava informálnym vzdelávaním a praxou.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08: 2641003 - Dramatik
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória divadla a drámy
7
filozofia
6
teória literatúry
6
história
6
literárna história
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
tvorivé písanie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
štruktúra drámy
(jej zákonitosti a teoretické aspekty kompozície)
7
teória žánrov
7
psychológia osobnosti
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
autorské úpravy dramatických textov a libriet
7
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
7

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba dramatických textov
(písanie štrukturovaného dramatického textu)
7
tvorba dramatických dialógov
(písanie živého dramatického dialógu)
7
konštruovanie dramatických situácií
7
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti dramatickej tvorby
(umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do dramatického textu)
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
(v divadelnej a rozhlasovej praxi)
7
spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
6
spolupráca s ďalšími divadelnými profesiami na tvorbe výsledného diela
(napr. spolupráca s choreografom, dramaturgom, skladateľom)
7
ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
(dokonalé ovládanie literárneho jazyka a štylistiky)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE