NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spisovateľ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Literát, Prozaik

Charakteristika
Spisovateľ kreatívne tvorí originálny literárny text umeleckého, populárno-náučného, esejistického alebo odborného charakteru.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spisovateľ sa profesionálne venuje písaniu, väčšinou kníh. Môže písať takmer akýkoľvek text s rôznym rozsahom a obsahom. Používa na svoju prácu prirodzený jazyk, niekedy s miernymi úpravami. Inšpirácia spisovateľov môže byť rôzna. Románopisec potrebuje na svoju prácu spravidla dlhý čas, pretože román je rozsiahly prozaický a epický žáner. Poviedkopisec píše poviedky, kratší literárny žáner, tzv. krátku prózu. Životopisec tvorí životopisy (autobiografie), literárny žáner založený na opise života nejakej osoby. Cestopisec sa zameriava v literárnej tvorbe na fakty, tvorí cestopisy, literárne diela opisujúce dojmy a príbehy z ciest, ktoré môžu byť skutočné alebo vymyslené. Pri tvorbe cestopisov spravidla opisuje svoje zážitky, stvárňuje svoj pohľad na cudzie krajiny a ich osobitosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08: 2641001 - Spisovateľ
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória literatúry
4
literárna komunikácia
(literárna komunikácia ako súčasť širšieho kultúrneho diania)
4
prozaická tvorba
4
rečníctvo, rétorika
4
zásady žurnalistickej tvorby
4
edičná činnosť
4
problematika grantov a grantovej politiky
4
základy manažmentu umeleckého diela
4
marketing v kultúre a umení
4
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
4
literárna história
4
tvorivé písanie
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba literárnych textov
(spravidla prozaických diel, populárno-náučných, esejistických a odborných textov)
4
vyjadrenie zamýšľaného obsahu literárneho textu
4
interpretácia literárneho textu
4
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti literárnej tvorby
4
komunikácia a spolupráca s vydavateľstvom pri príprave publikácie na vydanie
4
rozdelenie textu literárneho diela do odpovedajúcich celkov pri čítaní na pokračovanie
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE