NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Bibliograf špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Bibliograf špecialista vykonáva špecializované odborné činnosti v oblasti bibliografickej registrácie a služieb. Pripravuje koncepčné a metodické materiály na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Vytvára špecializované bibliografické databázy, tvorí a rediguje bibliografické súpisy. Využíva sekundárne informačné zdroje na poskytovanie špecializovaných knižnično-informačných služieb.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Analyzuje požiadavky používateľov a poskytuje bibliografické a faktografické informácie. Podieľa sa na tvorbe priebežnej a retrospektívnej národnej bibliografie a na výskume dejín knižnej kultúry. Vytvára a zostavuje bibliografické a odborné diela v súlade s funkciami knižnice. Eviduje publikačnú a umeleckú činnosť pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov, prípadne ostatných zamestnancov inštitúcie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08: 2622004 - Bibliograf špecialista
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4

Návrhy na doplnenie EKR
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
(vrátane bibliografických noriem a štandardov)
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
(interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje)
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
7
postupy bibliografického spracovania dokumentov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba priebežnej a retrospektívnej národnej, regionálnej alebo tematickej bibliografie
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
(v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe)
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
7
vypracovanie a realizácia komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím relevantného selekčného jazyka
(s cieľom zahrnutia všetkých dostupných informačných zdrojov)
7
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
(vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií)
7
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek používateľov knižnično-informačných služieb
(vypracovanie najvhodnejšej stratégie ich zodpovedania)
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
(aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov)
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
(s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov)
7
príprava koncepčných a metodických materiálov na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
(napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov)
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
(regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu)
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE