NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dokumentarista, informačný špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Referenčný knihovník, Subject Librarian

Charakteristika
Dokumentarista, informačný špecialista vykonáva špecializované odborné knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné činnosti spojené s poskytovaním špecializovaných informačných služieb pre potreby vzdelávacích a výskumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, organizácií štátnej správy, podnikateľských subjektov, združení a spoločností. Vytvára koncepcie a koordinuje procesy získavania, spracovania a sprístupňovania odborných dokumentov a informácií v relevantných vedných odboroch spoločenských, prírodných alebo technických vied. Zabezpečuje manažment informácií a informačných zdrojov. Poskytuje rešeršné a referenčné služby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Realizuje expertné činnosti, najmä študijno-rozborovú činnosť, vypracúva technicko-ekonomické štúdie, analýzy a rozbory. Uskutočňuje rešeršnú činnosť súvisiacu s priemyselno-právnou ochranou a prípravou návrhov projektov, zmlúv, noriem a patentov. Vykonáva preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry. Eviduje publikačnú a umeleckú činnosť zamestnancov inštitúcie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08: 2622003 - Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(zásady ochrany duševného vlastníctva)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
7
knihovnícke a informačné služby
(vrátane metód spracovávania rešerší)
7
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
(resp. informačného pracoviska/inštitúcie)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
7
elektronické informačné zdroje a nástroje
(interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.)
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižničných a informačných služieb
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
(preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vypracovanie a zabezpečovanie komplexného systému získavania a poskytovania informácií podľa požiadaviek danej organizácie
7
odborné zabezpečovanie knižnično-informačných činností pracoviska
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
(v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe)
7
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
(s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov)
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
(vrátane základných knižnično-informačných a referenčných služieb)
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
7
implementácia akvizičnej politiky informačného pracoviska do praxe
6
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
(s ohľadom na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania a sprístupňovania informácií)
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
(aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov)
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
6
evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
7
študijno-rozborová činnosť
7
vypracovávanie technicko-ekonomických štúdií, analýz a rozborov
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE