NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Knihovník špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Knihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania, Knihovník špecialista akvizitér, Knihovník špecialista katalogizátor, Knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov, Knihovník špecialista na elektronické informačné zdroje, Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti, Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou, Knihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami, Knihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov, Knihovník špecialista správca knižničných fondov, Knihovník špecialista v knižnično-informačných službách, Systémový knihovník

Charakteristika
Knihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy knižnice. Spracováva koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály v oblastiach svojej špecializácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Realizuje program doplňovania knižničného fondu vrátane retrospektívnej akvizície dokumentov. Vykonáva špecializované práce v oblasti mennej a vecnej katalogizácie, participuje na tvorbe súborov autorít a riadených slovníkov, venuje sa tvorbe metadát a metadátovým štruktúram rôzneho typu. Organizuje a koordinuje odborné práce a činnosti v oblasti knižnično-informačných služieb, vrátane výpožičných služieb, medziknižničných výpožičných služieb, referenčných a konzultačných služieb. Vedie evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti inštitúcie. Plánuje a realizuje odborné knižnično-informačné činnosti zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Zabezpečuje informačnú podporu edukačného procesu v akademických a školských knižniciach. Zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov. Koordinuje a zabezpečuje individuálne knižnično-informačné služby používateľom so špecifickými potrebami. Odborne spracováva, zabezpečuje uchovávanie a sprístupňovanie špeciálnych typov dokumentov – rukopisy, staré a vzácne tlače, mapy, patenty, normy, seriály, hudobné dokumenty, audiovizuálne a multimediálne dokumenty, elektronické dokumenty a databázy v nadväznosti na ostatné činnosti knižnice. Komplexne zabezpečuje odborné spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie digitálnych dokumentov osobitnými postupmi. Spravuje domáce a zahraničné elektronické informačné zdroje. Kontroluje platnosť licencií a sleduje efektívnosť ich využívania. Organizuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné činnosti inštitucionálneho, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Zabezpečuje prevádzku knižnično-informačných systémov a podieľa sa na ich vývoji. Riadi a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, besedy, prednášky, čitateľské súťaže a výstavy. Zabezpečuje propagáciu a prezentáciu knižnice a knižnično-informačných služieb. Spracováva a realizuje projekty knižnice.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08: 2622001 - Knihovník špecialista
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista knihovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
knihovnícke a informačné služby
7
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4

Návrhy na doplnenie EKR
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
7
informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom prostredí
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
(interné a externé - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.)
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
7
zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi
(napr. rukopisy, staré a vzácne tlače)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
(v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe)
7
odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
7
poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
6
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
7
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
(vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií)
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
(s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov)
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
(napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov)
7
implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu do praxe
7
stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi
(aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky dokumentov akejkoľvek povahy)
7
zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
(aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov)
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
7
plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice
7
usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov
(vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom))
7
navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
7
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
(plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod.)
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
7
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE