NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii vykonáva odbornú evidenciu zbierkových predmetov v správe múzea, galérie. Zabezpečuje vykonávanie ostatných evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov v súlade s právnymi predpismi. Podieľa sa na vytváraní centrálnych databáz a metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621005 - Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
muzeológia
(základy muzeológie )
6
muzeografia
(základy muzeografie )
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
( zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov )
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
( Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie )
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov )
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
6
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
(participácia na vytváraní metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie )
6
vytváranie centrálnych databáz zbierkových predmetov
6
vykonávanie evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
6
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE