NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pamiatkar


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Pamiatkar vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti, rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb, poskytuje metodickú a odbornú pomoc, vyhodnocuje a monitoruje stav pamiatkového fondu. Realizuje základný a aplikovaný výskum, spracúva jeho dokumentáciu a vyhodnocuje výsledky. Vyhotovuje, zhromažďuje a vyhodnocuje odbornú dokumentáciu súčastí pamiatkového fondu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezisk v súlade s platnou legislatívou o ochrane pamiatkového fondu a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk a poskytuje im a orgánom verejnej správy metodickú a odbornú pomoc. Spracúva podklady pre rozpracovanie teórie a metodológie ochrany kultúrneho dedičstva. Vyhodnocuje a monitoruje pamiatkový fond, sleduje stav kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. Realizuje základný a aplikovaný výskum kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, vrátane prípravných prác, vyhodnocuje ich výsledky a dokumentáciu. Vyhotovuje odbornú dokumentáciu súčastí pamiatkového fondu, spracováva odborné podklady a návrhy preventívnych opatrení, zhromažďuje a vyhodnocuje odborné, vedecké, identifikačné, technické a ďalšie údaje o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach. Podieľa sa na vypracovaní odborných podkladov pre medzinárodnú spoluprácu, na tvorbe koncepcií a programov výchovy, vzdelávania a osvety v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Zabezpečuje informačnú, poradenskú, metodickú a konzultačnú činnosť.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621004 - Pamiatkar
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
(právne predpisy v ostatných oblastiach ochrany kultúrneho dedičstva)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
(zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
správne právo, správny poriadok
5
princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
(t.j. národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk)
7
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(na odbornú evidenciu pamiatkového fondu)
4

Návrhy na doplnenie EKR
vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
(najmä dejiny umenia, alebo archeológia, alebo história, alebo kulturológia, alebo teória a dejiny urbanizmu, architektúry a stavebníctva, alebo etnológia)
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
(vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory)
7
zákon o štátnej a verejnej službe a ďalšie súvisiace právne predpisy
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
7
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre národné kultúrne pamiatky
7
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre chránené pamiatkové územia
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
6
uplatňovanie požiadaviek pamiatkovej starostlivosti v stavebnom a územnom konaní
(uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, v oblasti stavebného a územného konania, v oblasti správneho konania)
7
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
7

Návrhy na doplnenie: EKR
spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
4
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre archeologické nálezy a náleziská
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE