NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kurátor  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Kurátor – archeológ, Kurátor – botanik, Kurátor – etnológ, Kurátor – historik, Kurátor – mineralóg, Kurátor – paleontológ, Kurátor – zoológ, Kurátor v galérii, Kurátor v múzeu, Kurátor zbierky

Charakteristika
Kurátor odborne buduje a spravuje špecifickú zbierku múzea alebo galérie. Zodpovedá za koncepciu budovania zbierky (akvizičná politika), metodiku jej odbornej správy, ako aj za vedecké spracovanie a sprístupňovanie zbierky formou výstavných, edičných a iných prezentačných projektov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621003 - Kurátor
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teoretická muzeológia
7
súčasné trendy vo výtvarnom umení
(najnovšie trendy a poznatky v odbore)
7
dejiny múzejníctva a galérijníctva
7
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
(najmä historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie)
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
7
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
budovanie, výskum, odborné spracovanie a interpretácia zbierok múzea, resp. galérie
7
vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
7
kreovanie výstavnej, edičnej a programovej dramaturgie múzea, resp. galérie autorskou prípravou výstavných, edičných a iných odborných výstupov múzea, resp. galérie
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE