NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik STK


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5647

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Kontrolný technik STK, Technik STK a EK

Charakteristika
Technik STK vykonáva pravidelné, zvláštne, administratívne a opakované technické kontroly a emisné kontroly motorových vozidiel. Pri technických kontrolách porovnáva identifikačné a evidenčné údaje na vozidle s údajmi v predloženej dokumentácii k vozidlu, kontroluje a posudzuje technický stav vozidla, jeho systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy s ohľadom na kategóriu vozidla, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. Vykonáva kontrolu vozidiel za účelom vydania prepravných povolení CEMT a za účelom vydania povolenia na prepravu nebezpečných látok ADR.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupín tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    Špecifikácia:
    Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43 ods. 4)

  • Osvedčenie kontrolného technika podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43, ods. 4) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu vedúceho stanice technickej kontroly, b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly, c) skončené stredné odborné vzdelanie v strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poznámka:
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie: a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu vedúceho stanice technickej kontroly, b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly, c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika.

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119025 - Technik stanice technickej kontroly
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Čítanie výkresov.)
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
(Dôkladná znalosť princípov fungovania jednotlivých agregátov.)
3
metódy merania prevádzkových veličín
(Meranie emisií oxidu uhličitého, bodu varu brzdovej kvapaliny, súmernosť bŕzd, účinnosť ručnej brzdy, vôľa v riadení, kĺboch a čapoch a pod.)
3
diagnostika motorových vozidiel
(Podľa zoznamu kontrolných úkonov z Protokolu o STK.)
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
autoelektronika
3
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
1
druhy karosérií
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
2
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
diagnostické prístroje a meradlá
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
metodika a postupy pri kontrole originality
3
metodika a postupy pri emisnej kontrole
3
druhy a kategórie vozidiel
(Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3).)
3
metodika technickej kontroly podľa druhu a pohonu vozidla
(Motocykle, osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy a podľa druhu pohonu - benzín, diesel, plyn, hybrid, elektro atď.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
(Používanie kontrolných a diagnostických zariadení pri technických, emisných kontrolách a kontrolách originality. )
3
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
3
posudzovanie zhody parametrov a stavu plynového zariadenia so sprievodnou dokumentáciou a kontrola úplnosti sprievodnej dokumentácie
3
vedenie motorových vozidiel príslušnej kategórie
(V závislosti od rozsahu licencie danej STK - autobusy, nákladné motorové vozidlá, špeciálne motorové vozidlá atď.)
3
posudzovanie technického stavu vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
3
meranie rozmerov
(Meranie rozmerov pneumatík, diskov, vrátane parametrov, ich porovnávanie s predpísanou normou, technickým preukazom, schváleným rozmerom pre daný typ vozidla.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
vyhotovenie schváleného záznamu, protokolu o absolvovaní STK / EK
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia