NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vedúci mechanickej dielne v autoservise


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
5622

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Majster mechanickej dielne v autoservise, Vedúci mechanickej dielne v autoservise, Vedúci zmeny v autoservise

Charakteristika
Vedúci mechanickej dielne v autoservise koordinuje prácu mechanickej dielne. Prideľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu pridelených úloh a kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti práce a za technický chod dielne.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vedúci mechanickej dielne v autoservise riadi a kontroluje proces objednávania zákazníkov a zabezpečuje vyťaženie dielne. Monitoruje stav dokončenia zákazky a prejednáva jej prípadné rozšírenie, posun termínu dokončenia zákazky so zákazníkom a spolupracovníkmi v dielni. Po skončení servisu/opravy objasňuje vykonané práce a použité náhradné diely (položky faktúry). Po vykonaní servisu/opravy vykonáva skúšobnú jazdu. Zodpovedá za dodržanie podnikovo špecifických štandardov starostlivosti o zákazníka. Zabezpečuje kontrolu vykonaného rozsahu prác v mechanickej dielni. Zabezpečuje výstupnú kontrolu, dodržiavanie dohodnutého termínu a s vysokou prioritou prijíma a spracováva sťažnosti a reklamácie zákazníkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122015 - Majster v mechanickej dielni
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Majster v autoopravárenstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
prezentovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy vedenia porád
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
(Metódy a formy hodnotenia a motivácie podriadených zamestnancov s ohľadom na kvalitu mechanickej dielne, množstvo vyprodukovanej práce a ostatných KPI parametrov systému odmeňovania.)
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
(Postupy stanovenia časového rámca opravy.)
4
manažment kvality
(Spôsoby merania kvality mechanickej dielne, vykonávania výstupnej kontroly a zvyšovania kvality výstupu dielne. )
3
logistika
(Logistika náhradných dielov so zohľadnením plánu vykonania prác.)
3
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
(Možnosti ďalšieho vzdelávania a odborného rastu podriadených zamestnancov. )
4
ekonomické ukazovatele
(Charakteristika, optimálne hodnoty, spôsoby výpočtu a možnosti ovplyvňovania základných výkonnostných parametrov dielne (využitie pracovného času, produktívny/neproduktívny čas, efektivita, produktivita a počet predaných hodín).)
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
3
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
(Zložky odmeny podriadených zamestnancov.)
4
metódy merania spotreby času
(Produktívny a neproduktívny čas a ich jednotlivé podskupiny. Spôsoby merania a využívania týchto časov pri výpočte parametrov, ako napr. efektivita fakturácie, produktivita zamestnancov (mechanikov) a využitie pracovného času.)
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
(Základy korešpondencie.)
4
technické kreslenie v elektrotechnike
(Čítanie a porozumenie elektrických schém.)
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
(Spôsoby a postupy merania elektrických veličín, ktoré sú využívané v autoopravárenstve.)
3
metódy merania prevádzkových veličín
(Základné spôsoby merania prevádzkových veličín a určovania nástrojov, prípravkov a meradiel, ktoré sú využívané v mechanickej dielni.)
3
testovacie a diagnostické prístroje
(Práca so základnými diagnostickými a testovacími prístrojmi používanými v autoservise.)
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
(Druhy a funkcie. )
3
diagnostika motorových vozidiel
(Spôsoby odčítania chybových kódov motorového vozidla pomocou diagnostického prístroja, vyhľadávania správneho postupu podľa manuálov k vozidlu na diagnostiku poruchy a vyhľadávania potrebného špeciálneho náradia.)
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
(Postupy údržby motorových vozidiel popísané v manuáloch výrobcu. Parametre uťahovacích momentov, prípravkov, nástrojov, množstva kvapalín a pod.)
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
(Technológia opráv, údržby a nastavovania motorových vozidiel.)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
postupy prijímania zákaziek
(Náležitosti zákazkového listu: čas začatia a ukončenia prác, rozsah zákazky, umiestnenie dielov a motorového vozidla pred a po oprave atď.)
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
(Zákon o ochrane spotrebiteľa s ohľadom na postupy pri reklamáciách. Postupy dlhodobého znižovania reklamácií. )
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
(Revízia zariadení a frekvencia kalibrácie prípravkov a meradiel.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
(Ochrana zdravia, protipožiarne opatrenia. Aplikovanie predpisov v tejto oblasti do praxe.)
4
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
(Odčítanie chýb v riadiacej jednotke pomocou diagnostického prístroja. Vyhľadanie špecifikácie chybového kódu v technickej dokumentácii motorového vozidla. Vyhľadanie postupu diagnostiky pre daný chybový kód. Určenie postupu diagnostiky motorového vozidla bez chybových kódov.)
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
(Aplikovanie základných princípov vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa do praxe. Úprava interných procesov na zníženie počtu reklamácií. )
4
vedenie evidencie a agendy dielne vozidiel
(Príprava reportov o vykonanej práci a podkladov pre odmeňovanie a informovanie mechanikov.)
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
(Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov. )
4
Kontrola kvality realizovaných prác
(Vykonávanie výstupnej kontroly v požadovanej kvalite a frekvencii. Vyvodenie zodpovednosti v prípade negatívneho výsledku. )
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
(Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.)
4
plánovanie činnosti servisu alebo jeho časti (dielne)
(Plánovanie prác v mechanickej dielni. Pridelenie práce mechanikovi. Kontrola rozsahu naplánovaných prác a úprava plánu v prípade potreby.)
4
sledovanie a kontrola plnenia výrobných úloh
(Priebežná kontrola vykonávaných prác a prípadná úprava poradia ich výkonu. )
4
evidencia dochádzky zamestnancov a vyplňovanie podkladov pre mzdovú učtáreň spoločnosti
(Príprava podkladov na mzdy podľa stanovených parametrov. Návrh alebo nariadenie čerpania dovolenky v prípade nízkeho vyťaženia dielne.)
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
(Zabezpečovanie revízie meradiel a kontroly zdvíhacích, elektrických či iných zariadení.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
komunikácia so zákazníkom
4
skúšobná jazda po výkone opráv
4
objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
4
prijímanie opatrení pre zabezpečenie požadovaných ukazovateľov
4
udržiavanie čistoty a poriadku v mechanickej dielni a jej okolí
(Zabezpečovanie čistoty pracovísk podľa zadefinovaných štandardov.)
4
meranie výkonnosti mechanikov a dielne
(Meranie kľúčových parametrov - KPI. Meranie efektivity, produktivity, využitia pracovného času, počtu predaných hodín na mechanika, tržby podriadených mechanikov.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia