NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor povrchových úprav


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Galvanizér, Metalizér, Otryskávač, Pieskovač

Charakteristika
Operátor povrchových úprav pred nanesením povrchovej úpravy pripravuje výrobok opieskovaním a tryskaním podľa požiadaviek technologického postupu. Pripravuje povrch na chemickú a elektrochemickú povrchovú úpravu a nanášanie vrstiev elektrickým oblúkom odmasťovaním, morením, fosfátovaním, chromovaním, medením, kadmiovaním, niklovaním, pozinkovaním, striebrením, pozlátením, elektrolytickým leštením a eloxovaním.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Chráni povrchy bez povrchovej úpravy, opravuje defekty pred nanášaním základnej alebo vrchnej vrstvy a defekty po nanesení vrstvy farby a chemickej látky. Meria hrúbku a priľnavosť nanesenej vrstvy. Orientuje sa v sortimente farieb, pomocných látok pri farbení a chemických látok. Pracuje s výkresovou dokumentáciou a technologickými postupmi. Prísne dodržuje všetky zásady BOZP a PO, nakoľko môže ísť o prácu s jedovatými, výbušnými a horľavými látkami, resp. prácu v takom prostredí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08: 7132004 - Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
SK NACE Rev.2: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia povrchových úprav kovov, plastov, sklolaminátov, epoxidových živíc atď.
2
zásady prípravy správneho odtieňa podľa karosérie
2
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
2
technológia aplikácie náterovej hmoty
2
technológia autoklampiarstva, karosárstva
2
technológia lakovníckych a natieračských prác
2
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
2
klampiarska technológia
2

Návrhy na doplnenie EKR
BOZP pri práci s chemickými látkami
2
PO so zameraním na horľavé a výbušné látky
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
predpríprava opravovaného miesta na karosérii
(Odstraňovanie nečistôt, škrabancov, farebných odchýlok a iných defektov. )
2
opravy autolakov
2
nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
2
nanášanie základných antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel
2
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce
2
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
2
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, drevo a iné podklady
2
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
2
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
2
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
(Vrátane úprav povrchových nerovností (vypuklé alebo pretlačené miesta) zistených na vozidlách pred alebo po nalakovaní pomocou špeciálneho náradia. )
2

Návrhy na doplnenie: EKR
opravy defektov po nanášaní farieb
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE