NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zváračský praktik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Zvárací praktik

Charakteristika
Zváračský praktik vykonáva priamy dozor nad zváračskými prácami vo výrobe a zabezpečuje korektnú implementáciu predpísanej technológie do výrobného procesu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zváračský praktik je pracovník so základnými technickými vedomosťami a zručnosťami podľa EN ISO 9606-1 resp.2. Zabezpečuje korektnú implementáciu predpísanej technológie do výrobného procesu. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, vykonávaním zvárania, skúšaním zvarov. Podieľa sa na výbere vhodných zváračov na realizáciu zákazky a v prípade potreby navrhuje ich doškolenie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zvárací praktik IWP/EWP


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Absolvent technickej strednej školy s maturitou (2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení )

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky Poznámka:
Platný kvalifikačný certifikát ISO 9606 H-L045 ss nb, platný certifikát podľa ISO 9606 na tupých spojoch PE ss nb alebo PC a PF ss nb, minimálny vek 21 rokov, 2 roky praktických skúseností ako zvárač

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115005 - Technik v oblasti zvárania
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
kovové materiály a ich vlastnosti
(Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania. Tepelné spracovanie zvarencov. Hliník - jeho vlastnosti a zvariteľnosť.)
4
technológia zvárania kovov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
normy a smernice vo zváraní
4
strojárstvo
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
(Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a tepelné delenie.)
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
(Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsob kontroly kvality.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zváranie kovov
(Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 na tupých spojoch v polohe H-L045 ss nb, resp. v polohe PE ss nb alebo PC a PF ss nb a posúdenie ich kvality. Posúdenie zvarového spoju a spôsob jeho vyhotovenia a vhodnosti základných a prídavných materiálov na zváranie.)
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
(Posúdenie vhodnosti použitých zváracích a pomocných zariadení a nástrojov.)
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie korektnej implementácie predpísanej technológie do výrobného procesu
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vykonávanie priameho dozoru nad zváračskými prácami v procese výroby
4
vykonávanie najnáročnejších zváračských operácií a vykonávanie zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
4
participácia na výbere zváračov a zvyšovaní ich odborného rastu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE