NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sociálny pracovník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sociálny pracovník skúma zložité životné situácie občanov, rozpoznáva ich vzájomné súvislosti, zaoberá sa negatívnymi vplyvmi prostredia na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu a identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia sociálnych problémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálneho poradenstva, kontaktnej práce, resocializácie a sociálnej práce s klientom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom preukazujúci spôsobilosť na výkon odbornej činnosti sociálneho pracovníka v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08: 2635001 - Sociálny pracovník
SK NACE Rev.2: Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sociálnej práce

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR

Návrhy na doplnenie EKR
princípy sociálnej filozofie a etiky v sociálnej práci
(sociálno-filozofické koncepcie človeka, ľudskej slobody, zodpovednosti, viny, trestu a spravodlivosti, rovnosti príležitostí a pod., história sociálnej starostlivosti, etika v práci sociálneho pracovníka a pod.)
7
politologické základy sociálnej práce
(liberálne, konzervatívne, sociálnodemokratické a eklektické prístupy, štát verejného blaha, sociálna doktrína, rodinná politika, aktívna politika zamestnanosti, politika voči mládeži a pod.)
7
makro- a mikroekonomické aspekty sociálnej práce
7
metódy a techniky sociálnej práce
(poradenské, terapeutické, intervenčné, resocializačné, preventívne, so zameraním na jednotlivca, rodinu skupinu a komunitu; špecifiká sociálnej práce s cieľovými skupinami - seniormi, nezamestnanými, občanmi so špecifickými potrebami, s migrantmi, etnickými minoritami, spoločensky neprispôsobivými občanmi a pod.)
7
princípy a postupy sociálno-psychologického výcviku
(zameraného na konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov)
7
metódy výskumu v oblasti sociálnej práce
7
teória organizácie a riadenia tímov
7
princípy, postupy sociálneho plánovania a projektovania
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním sociálnej starostlivosti/práce
7
princípy a postupy podnikania v oblasti sociálnej práce
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
sociálne diagnostikovanie
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
(analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti)
7
hľadanie optimálnych riešení v spolupráci s klientmi
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
7
vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
(napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.)
7
aplikácia sociálneho poradenstva klientom, ich rodinným príslušníkom a ostatným odkázaným občanom na sociálnu pomoc
7
zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb
7
participácia na prevencii vzniku a recidívy sociálnych problémov
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
(ako napr.: zdravotníctvo, školstvo a pod.)
7
riadenie činnosti pracovných tímov v oblasti sociálnej pomoci
7
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
7
vedenie spisovej dokumentácie
(evidencia, vedenie spisu klienta, zaznamenávanie sociálnych úkonov )
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami a príprava sociálneho výskumu
7
príprava a realizácia výskumu v oblasti sociálnej práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE