NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zvárač plastov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496561

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Zvárač plastov vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zvárač plastov zabezpečuje prípravu zvarových spojov a ich následné opracovanie, zváranie spoja s použitím príslušných strojov a zariadení (zváranie horúcim plynom a extrúderom, ultrazvukom, zváranie plastov horúcim telesom na tupo, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie utesňovacích pásov (fólií)). Posudzuje kvalitu vlastnoručne prevedených zváracích spojov deštruktívnou a nedeštruktívnou prevádzkovou skúškou. Spolupracuje s odbornými útvarmi riadenia kvality a zváračským dozorom. Vedie technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa k zvarovému spoju.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    Špecifikácia:
    Certifikát Zvárač plastov na národnej úrovni podľa STN EN 13067 Certifikát Európsky zvárač plastov na základe dokumentu EWF-581 v súlade s STN EN 13067


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Strojárske, stavebné alebo chemické zameranie.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08: 7212003 - Zvárač plastov
SK NACE Rev.2: Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
normy a smernice vo zváraní
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
3
zváracie stroje a zariadenia
(Zváracie zariadenia, automaty, deliace nástroje a píly, pomocné zariadenia, náradie a prípravky.)
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
(Podľa stupňa tvrdosti povrchu súčastí z kódovacej značky alebo podľa skúšky plameňom.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
postupy deštruktívnych a nedeštruktívnych prevádzkových skúšok
3
postupy posudzovania kvality
3
technická dokumentácia , normy a materiálové karty
3
výrobné metódy súvisiace so zváranými výrobkami na výrobné aj opravné práce
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
(Vrátane technických výkresov. )
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
3
zváranie zvarových spojov
(Zváranie horúcim plynom a extrúderom, zváranie plastov horúcim telesom, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie PE vodných a plynových rúr, zváranie utesňovacích pásov (fólií). )
3
hodnotenie zvarového spoja
(Deštrukčnou a nedeštrukčnou prevádzkovou skúškou. )
3
vedenie technickej dokumentácie v oblasti zvárania plastov
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavného materiálu a pomôcok na zváranie
3

Návrhy na doplnenie: EKR
obrábanie zvaru, brúsenie po ochladnutí
3
príprava zvarových spojov a ich následné opracovanie
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
(Ochrana pred zdraviu škodlivými plynmi a vysokou teplotou zváraných plastov.)
3
vytváranie skúšobných vzoriek nových zváraných materiálov
3
nakladanie s odpadmi v oblasti zvárania
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia